Aktualności

10 najnowszych

SEPTANOL- PREPARAT WIRUSOBÓJCZY

wróć

                                                                 

 

                                                                   SEPTANOL

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0916/04

 

Przeznaczenie produktu: do dezynfekcji powierzchni, niemających kontaktu z żywnością, przedmiotów, trudnodostępnych miejsc w urządzeniach i sprzęcie, wyposażenia i mebli.

 

Rodzaj użytkowników: dla konsumentów do stosowania w miejscach prywatnych oraz publicznych, włącznie ze szpitalami i w przemyśle. Stosowany m.in. do dezynfekcji w placówkach związanych z ochroną zdrowia, szpitalach, przychodniach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, w systemach klimatyzacyjnych.

 

Postać produktu: płyn

 

Substancje czynne:

Etanol: 72 g/100g

Kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1): 0,11 g/100g

 

Stosowanie: czystą powierzchnię przetrzeć tamponem (ściereczką) obficie nawilżonym gotowym preparatem lub spryskiwać z odległości 30 cm do całkowitego pokrycia powierzchni. Pozostawić na 15 min. zwilżoną powierzchnię.

Działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, grzybobójcze, wirusobójcze.

Małe przedmioty zanurzyć w nierozcieńczonym preparacie. Dezynfekcję prowadzić w naczyniu pod przykryciem. Czas 15 min: działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, grzybobójcze, wirusobójcze.

 

Data ważności: 12 miesięcyTreść zwrotów H:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Treść zwrotów P:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 Chronić przed dziećmi

P 210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P 261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

P 403+P 235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P 501 Zawartość/pojemnik usuwać odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: nie stwierdzono innych niż wynikające z klasyfikacji.

 

Pierwsza pomoc:

Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój.

W razie potrzeby zapewnić  pomoc lekarską.

Następstwa połknięcia: Nie wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.

Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Bezzwłocznie  zasięgnąć  porady  medycznej. Usunąć szkła kontaktowe.

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach.  Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.

Kontakt ze skórą: nie dotyczy.

 

Postępowanie z odpadami produktu: Utylizacja odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci.

Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

 

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Utylizacja odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci.

Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

 

Ilość produktu w opakowaniu:0,5 L, 1L, 5 L, 10L, 20 L

 

Podmiot odpowiedzialny:

PROFEED Stanisław Bruździński

Trzeciewiec 96, 86-022 Dobrcz

Tel. +48 52 346 30 02

www.profeed-animals.pl

 

© PROFEED